دستهبندیها

مهمانخانه شبانه روزی

این گونه مهمانخانهها برای کسانی مناسبند که اولویت را به آشنایی با فرهنگ بومی میدهند. فرصتی است تا شاهد بسیاری از جزئیات زندگی روزمره مردم کوبا باشند و دوستانی همیشگی پیدا کنند. اقامت در این گونه مهمانخانهها معمولا بسیار مقرون به صرفهتر است.

مهمانخانه نیمه مستقل

مهمانخانههای این دسته نیز مانند مهمانخانههای شبانه روزی، بدون از دست دادن تماس با زندگی خانوادگی مهمان میتواند از خلوت بسیار بیشتری برخوردار شود. بسیاری از این مهمانخانهها در ورودی مستقلی برای مهمان دارند و اتاقهای اجارهای در آنها جدا از فضای زندگی خانواده است.

مهمانخانه مستقل

مهمانخانههای مستقل در میان خانوادهها و یا گروه همسالان بسیار پرطرفدارند. این مهمانخانهها معمولا مانند هتلها، کارکنانی دارند که در طول روز کار میکنند و در شب نگهبان دارند.

ویلای استخردار

از لحاظ لوکس بودن و راحتی، بیشتر ویلاهای استخردار کوبا با بهترین هتلهای کشور قابل قیاسند. تعداد آنها کمتر اما تقویم کاری آنها منسجمتر از خانههای دستههای دیگر است.