فرم رزرواسیون

در صورت یافتن خانه/هایی را که قصد رزرو کردن آنها را دارید، میتوانید از دکمه رزرواسیون در صفحات مربوطه استفاده کنید. با این حال، توصیه میشود برای رزرواسیونهای کوتاهمدت جایگزین رزرو کنید. فرم موجود در این صفحه به همین منظور تهیه شده است، و میتوانید با وارد کردن بیش از یک شماره ثبت مهمانخانه آن را پر کنید. برای درخواست توصیهنامه نیز میتوانید این فرم را پر کنید.